Škola kávy

KURZY V OBORU KÁVY /

Všeobecné smluvní podmínky:

Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem Školy kávy je obchodní společnost Škola kávy s.r.o., se sídlem Poděbradská 56/186, Praha 9, PSČ: 180 66, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124226 a Štěpánka Havrlíková, se sídlem v Ohrazenici 121, Jince, IČO:15856321 (dále jen "provozovatel")
 2. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP") jsou platné pro všechny kurzy, akce a jednotlivé služby poskytované Školou kávy.
 3. Tyto VSP jsou platné a účinné od 1.1.2010.

Článek I. - Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) provozovatel,
b) zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen "zákazník").

Článek II. - Předmět smluvního vztahu

 1. Provozovatel se zavazuje zajistit kurz, akci či jednotlivou službu v souladu s potvrzenou objednávkou zákazníka a umožnit zákazníkovi účast na takovém kurzu, akci, resp. přijetí jednotlivé služby.
 2. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby.

Článek III. - Vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany provozovatele.
 2. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje provozovatele a zákazníka (jméno, příjmení, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní e-mailovou adresu), označení kurzu, akce či jednotlivé služby v souladu s nabídkou provozovatele, termín konání kurzu, akce či termín poskytnutí jednotlivé služby.
 3. Objednávku je možné učinit písemně nebo elektronicky prostřednictvím webových stránek www.skolakavy.cz
 4. Provozovatel se zavazuje přijatou objednávku potvrdit či odmítnout ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího obdržení.
 5. Odmítnutí objednávky zákazníka činí provozovatel stejným způsobem, jakým byla učiněna objednávka zákazníka. V případě písemné objednávky se lhůta k potvrzení či odmítnutí objednávky provozovatelem považuje za dodrženou, je-li potvrzení či odmítnutí objednávky ze strany provozovatele ve stanové lhůtě dáno k poštovní přepravě.
 6. Neodmítne-li provozovatel objednávku zákazníka ve stanovené lhůtě, má se za to, že objednávka je provozovatelem potvrzena.

Článek IV. - Kurzy, akce, jednotlivé služby

 1. Provozovatel zajišťuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výhradně kurzy, akce či jednotlivé služby uvedené v nabídce Školy kávy na webových stránkách Školy kávy či v písemných materiálech vydaných provozovatelem.
 2. Kurzy, akce se konají, resp. jednotlivé služby jsou pokytovány, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, v provozovně Škola kávy s.r.o. na adrese Poděbradská 56/186, Praha 9
 3. Není-li v nabídce provozovatele stanoveno jinak, kurzy se konají od 10:00 hod. do 18:00 hod. Po celou dobu trvání kurzu je přítomen lektor Školy kávy v souladu s nabídkou provozovatele, resp. jeho zástupce.
 4. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím individuální služby jsou povinny dostavit se na místo konání kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby nejpozději 5 minut před zahájením kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vstup účastníkovi kurzu, akce, resp. osobě pověřené přijetím individuální služby, v případě pozdního příchodu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí individuální služby.

Článek V. - Cenové a platební podmínky

 1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby, ve výši stanovené objednávkou zákazníka v souladu s nabídkou provozovatele.
 2. Cena za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby je splatná ve lhůtě splatnosti určené na faktuře, na jejímž základě zákazník uhradí provozovateli cenu za účast na kurzu, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů před konáním kurzu, akce či před poskytnutím individuální služby, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Splatností se rozumí připsání peněz na účet provozovatele.
 3. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby bezhotovostním převodem na účet provozovatele uvedenený na zaslané faktuře a to v souladu s pokyny provozovatele, nebo v hotovosti v provozovně Škola kávy s.r.o.. V případě bezhotovostního převodu se cena za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby považuje uhrazenou připsáním ve prospěch účtu provozovatele.
 4. Není-li cena za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby uhrazena provozovateli řádně a včas, je provozovatel oprávněn odmítnout vstup účastníkovi kurzu, akce, resp. osobě pověřené přijetím individuální služby, na místo konání kurzu, akce, resp. místo poskytnutí individuální služby. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí individuální služby.

Článek VI. - Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím individuální služby mají právo na vstup do všech prostor provozovny Škola kávy určených ke konání kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby.
 2. V průběhu konání kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby nejsou účastníci kurzu akce, resp. osoby pověření přijetím individuální služby oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby bez vědomí lektora Školy kávy, resp. jeho zástupce.
 3. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím individuální služby jsou povinni po celou dobu konání kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby dodržovat pokyny lektora Školy kávy, resp. jeho zástupce.
 4. Účastníci kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji jsou účastníci kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby.
 5. Provozovatel, resp. lektor Školy kávy či jeho zástupce jsou oprávněni vyloučit z účasti na konání kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby účastníky kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora Školy kávy, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby v jejich účasti na kurzu, akci, resp. přijmutí služby. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí individuální služby.
 6. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby jsou povinny na počátku kurzu, akce, resp. před započetím poskytnutí služby informovat lektora Školy kávy o onemocnění, kterým trpí ,jeli toto třeba zohlednit v průběhu kurzu, akce, resp. při poskytování jednotlivé služby.
 7. Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto VSP též účastníky kurzu, akce, resp. osobami pověřenými přijetím jednotlivé služby, které se zúčastní kurzu, akce či přijmou jednotlivou službu na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito VSP.
 8. Pokud se v těchto VSP hovoří o účastnících kurzu, akce, resp. osobách pověřených přijetím jednotlivé služby rozumí se tím též zákazník.

Článek VII. - Zrušení a změna kurzu, akce či jednotlivé služby

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu, akce či poskytnutí jednotlivé služby, a to v těchto případech:
  a) nejpozději 3 dny před konáním kurzu, akce, resp. před poskytnutím jednotlivé služby není obsazen kurz, akce, resp. jednotlivá služba minimálním počtem účastníků, tj. minimálně 6 osobami
  b) lektor Školy kávy nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu;
  c) v provedení kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie v provozovně Školy kávy).
 2. V případě, že provozovatel zruší konání kurzu, akce či poskytnutí jednotlivé služby, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit zákazníkovi, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby byl zákazník co nejdříve informován.
 3. V případě zrušení konání kurzu, akce či poskytnutí jednotlivé služby, je provozovatel povinen nabídnout zákazníkovi účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby v náhradním termínu. V případě, že zákazník účast na konání kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby v náhradním termínu nepotvrdí ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení nabídky provozovatele, a to způsobem pro doručení objednávky, má se za to, že účast na konání kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby v náhradním termínu odmítá. V případě, že zákazník účast na konání kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby v náhradním termínu odmítl, či v případě, že konání kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby v náhradním termínu není možné, zavazuje se provozovatel ve lhůtě 10 pracovních dnů od zrušení kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby vrátit zákazníkovi uhrazenou cenu kurzu, akce, resp. jednotlivé služby.
 4. V případě, že zákazník či další účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby z jakýchkoliv důvodů nemohou absolvovat kurz, akci, resp. přijmout jednotlivou službu, zavazuje se toto zákazník neprodleně oznámit provozovateli.

Storno poplatky:

 1. zákazník se omluví do 7 pracovních dnů před konáním kurzu - 0%
 2. zákazník se omluví 6 až 2 pracovní dny před konáním kurzu - 50%
 3. zákazník se omluví 1 pracovní den před konáním kurzu - 100% 
 4. V případě, že to provozní situace provozovateli umožňuje, mohou se smluvní strany dohodnout na změně kurzu, akce či přijetí jednotlivé služby tak, aby se jich zákazník či další účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby mohli zúčastnit, maximálně však jednou.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo změny lektora a změny méně než 50% obsahu kurzu, akce či poskytnutí jednotlivé služby a to bez předchozího upozornění zákazníka či dalšího účastníka kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby. K takovému rozhodnutí musí vést závažné, těžko překonatelné důvody(např. lektor Školy kávy nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu).

Článek VIII. - Odpovědnost za škodu

 1. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené poskytnutím jednotlivé služby jsou povinny před započetím kurzu, akce, poskytnutím jednotlivé služby požádat lektora Školy kávy o uložení vnesených věcí do provozovny Školy kávy, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 433 občanského zákoníku tím není dotčeno.
 2. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou provozovateli účastníky kurzu, akce, resp. osobami pověřenými přijetím jednotlivé služby.

 

Článek IX. - Reklamace

 1. Pro případ, že kurz, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby neprobíhají dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby reklamovat.
 2. Reklamace se uplatňuje písemně u provozovatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne konání kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby, jinak odpovědnost provozovatele za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.
 3. Reklamace zákazníka musí být provozovatelem vyřízena ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění.
 4. Pokud provozovatel reklamaci zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je provozovatel oprávněn zajistit poskytnutím slevy či vrácením ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby, bezplatným umožněním účasti na jiném kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby. Volba nároku při reklamaci vad náleží provozovateli.

 

Článek X. - Ochrana osobních údajů

 1. Učiněním objednávky v souladu s těmito VSP zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon a jeho e-mailovou adresu, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu.
 2. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je provozovatel oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných provozovatelem. Podrobnosti o e-mailové adrese je provozovatel dále oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
 3. Zákazník je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku VSP kdykoliv písemnou formou odvolat.
 4. V případě, že zákazník poskytuje provozovateli v souladu s těmito VSP osobní údaje účastníků kurzu, akce, resp. osob pověřených přijetím jednotlivé služby, výslovně prohlašuje, že má předchozí souhlas těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů.
 5. Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením obrazových a obrazově-zvukových záznamů z konání kurzů, akcí, resp. poskytováním jednotlivých služeb, či v jejich souvislosti bez nároku na náhradu. Tyto záznamy, případě jméno zákazníka je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách či jiných obchodních materiálech

Článek XI. - Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito VSP se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.Hlavní partneři, Partneři soutěžíKontaktujte nás
 • Facebook
 • Fotogalerie
 • RSS

EVANEK Web Design Studio 2011 © Škola kávy s.r.o. | Poděbradská 56/186, Praha 9 | Tel.: +420 271 743 180